สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม

มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม มินิมูร่าห์ฟาร์ม ฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูร่าห์เชิงท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 12 กิโลเมตร  มินิมูร่าห์ฟาร์ม เป็นฟาร์มสาธิตเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจำลองขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงควายนมสายพันธุ์มูร่าห์มาจาก “มูร่าห์ฟาร์ม” (ฟาร์มใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ มินิมูร่าห์ ฟาร์ม ประมาณ

Read More
บทสวดมนต์

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม คาถาบูชา หลวงพ่อชัยชนะสงคราม ตั้งนะโม 3 จบ ชะนะตาปิเตหิ ชุนิติตัง อะระหังพระชัยชนะ สุมาปิตา กล้วยน้ำว้าเป็นยารักษามนุษย์ จะปิตา พาตา อะหายะ สุระ พระชัยชนะ

Read More
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

ข้อมูลหลวงพ่อชัยชนะสงคราม ได้กล่าวถึงท่านความศักสิทธิ์ของหลวงพ่อชันชนะว่า ได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตรถชนอย่างรุนแรงรถสถาพพังยับเยินแต่ลูกศิษย์คนนั้นไม่มีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้คล้องหลวงพ่อชัยชนะไว้ที่คอและได้มีชาวบ้านในระแวกนั้นได้บนบานหลวงพ่อและพรนั้นประสบความสำเร็จเสมอ สิ่งของที่ชาวบ้านนำมาแก้บนเช่น กล้วยน้ำว้า พวงมาลัยดอกมะลิสด เป็นต้น บารมีของหลวงพ่อได้แพร่กระจายไปทั่วทำให้มีลูกศิษย์มาทำบุญวัดหัวเนิน จาก วัดเล็กๆของอำเภอบ้านโพธิ์ก็จะได้เป็นพระพุทธสถานแหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทราอีกที่หนึ่ง หลวงพ่อชัยชนะสงคราม โดยชื่อได้ตั้งตามสถานที่หล่อ คือที่วัดชนะสงคราม องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง 75 นิ้ว ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดตึกพร้อม

Read More
ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาวัดหัวเนิน

ความเป็นมาวัดหัวเนิน วัดหัวเนิน เป็นวัดเก่าแก่ คาดว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมวัดไม่ได้อยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากในสมัย พ.ศ. 2461 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส (เจริญ ญาณวโร) ได้เดินทางทางเรือเพื่อจะไปธุระที่วัดแสนภูดาษ ได้ล่องเรือผ่านวัดหัวเนินและเห็นว่าที่ตั้งเดิมของวัดอยู่ในที่อับ ไม่เหมาะในการเดินทางมาทำบุญของชาวบ้าน จึงได้หารือกับมัคนายกวัด คือ นายแป๊ะ

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันพระ

วันพระ วันธรรมสวนะ วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่     วันขึ้น 8 ค่ำ      วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) 

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม๑ ค่ำ เดือน ๘ “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น

Read More
วันสำคัญทางศาสนา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส

Read More